ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. 

Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni ( nie wyłą-czając sobót i niedziel) od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

 


ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI W PRZYPADKU, GDY PODCZAS KONTROLI PASAŻER NIE POSIADAŁ BILETU MIESIĘCZNEGO BĄDŹ TEŻ DOKUMENTU UPRAWNIAJACEGO DO BEZPŁATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW.

 

W takim przypadku Pasażer powinien wykonać skan lub ksero biletu miesięcznego (papierowy i elektroniczny), nastepnie skan lub ksero dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz  skan lub ksero potwierdzenia dokonania opłaty manipulacyjnej (w wyskokości   10 % wartości wezwania do zapłaty), po czym cały komplet dokumentów należy przesłać na podany  na wezwaniu do zpłaty adres siedziby firmy P.U.H. ROMA - Roman Zaborowski lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@puhroma.eu          w przewidzianym w pouczeniu terminie.REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ

 

  • datę sporządzenia reklamacji

  • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację

  • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy

  • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację

  • wykaz załączonych dokumentów

  • podpis osoby składającej reklamację

W sytuacji, gdy w imieniu dorosłego Pasażera reklamację składa inna osoba,  prosimy  o dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa. W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.


 

REKLAMACJE MOŻNA SKŁADAĆ WYSYŁAJĄC LIST NA ADRES:         

PUH ROMA – Roman Zaborowski

Dział Reklamacji

ul. Paderewskiego 6/15

83-200 Starogard Gdański

PUH ROMA – Roman Zaborowski rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.

 

                                         BEZ ROZPATRZENIA POZOSTANA REKLAMACJE, KTÓRE:

  • nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację,

  • nie zawierają kompletu dokumentów potwierdzajacych uprawnienia do koszystania z obowiązujących ulg, a także nie zawierają potwierdzenia dokonania opłaty manipulacyjnej,
  • zostaną złożone po upływie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Windykacji  od poniedziałku        do piątku w godzinach 10:00–12:00 pod nr tel.: +48 570-973-333.


© Copyright PUH ROMA