KONTROLE BILETOWEPodstawowym celem kontroli jest sprawdzenie, czy pasażerowie korzystający ze środków komunikacji posiadają ważne bilety oraz dokumenty uprawniające do przejazdów. Kontrole odbywają się w zespołach dwuosobowych i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

AKCJE „UTAJNIONY KONTROLER”.Proponujemy dwa warianty:

a) prowadzenie niejawnej obserwacji na wskazanym odcinku trasy autobusów dalekobieżnych, w celu ujawnienia nieprawidłowości w zakresie sprzedaży biletów (malwersacja biletowa),

b)  badanie jakości świadczonych usług, których celem jest dostarczenie informacji o standardzie usług przewozowych świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz wskazanie ewentualnych uchybień jakościowych, stanowiących największą niedogodność dla klientów. Badania prowadzone są techniką obserwacji niejawnej, w oparciu o ustandaryzowaną kartę obserwacji jakości usług. Zadaniem obserwatora po wejściu do pojazdu jest dokonanie zakupu biletu u kierowcy, sprawdzenie czy bilet został zaewidencjonowany w kasie fiskalnej oraz czy wydany zgodnie z życzeniem. Następnie po zajęciu dogodnego do obserwacji miejsca w autobusie zadaniem „utajnionego kontrolera” jest prowadzenie obserwacji (do momentu zakończenia podróży), czy kierowca przyjmując opłatę za przejazd wnoszoną przez pasażerów ewidencjonuje ją w kasie fiskalnej oraz czy wydaje bilety. Każda obserwacja jest kończy się sporządzeniem raportu, w którym znajdują się następujące informacje (służące m.in. identyfikacji kierowcy, którego obserwacja dotyczyła):

 •  nr rejestracyjny autobusu w którym dokonano obserwacji;

 •  godzinę rozpoczęcia i zakończenia obserwacji;

 •  odcinek trasy poddany obserwacji; 

 •  linię (relację) na której prowadzono obserwację. 


W części merytorycznej karty obserwacji ujmuje się wybrane przez zleceniodawcę parametry jakościowe podlegających ocenie, takie jak: 

 

 • palenie tytoniu przez kierowcę podczas jazdy lub oczekiwania na odjazd w pojeździe w obecności pasażerów,

 • rozmowy z pasażerami podczas jazdy,

 • zatrzymywanie się na obowiązujących w rozkładzie jazdy dla danego kursu przystankach, o ile sygnalizowany jest zamiar wysiadania lub znajdują się na nich osoby oczekujące,

 • zatrzymywanie się poza wyznaczonymi przystankami, w miejscach do tego celu nieprzewidzianych,

 • realizacja kursu zgodnie z rozkładem jazdy – w szczególności zmiany trasy w stosunku do przewidzianej rozkładowo dla danego kursu oraz przypadki niepunktualności: przyspieszeń i opóźnień,

 • zachowanie kierowcy wobec pasażerów,

 • estetyka ubioru kierowcy,

 • dopasowanie pojemności pojazdu do występującego w badanym kursie popytu,

 • zewnętrzne oznakowanie liniowe autobusu,

 • wymagana przepisami informacja wewnętrzna w pojazdach (taryfa, ulgi, przepisy porządkowe),

 • głośność radia w pojeździe,

 • działanie ogrzewania i wentylacji (klimatyzacji),

 • oświetlenie wnętrza pojazdu przed świtem i po zmroku. 


                                                 KONTROLE SPECJALNE 

Skryte działania zespołów kontrolerskich mających na celu ujawnienie i udokumentowanie nieprawidłowości związanych z tankowaniem lub próbą kradzieży paliwa. Ceny powyższych usług dostosowywane są do Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań.

© Copyright PUH ROMA