PROCEDURA KONROLI BILETÓW  

W ŚRODKACH LOKALNEGO

TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

 

PODSTAWA KONTROLI BILETÓW


Podstawą do przeprowadzania kontroli biletów w stosunku do pasażerów jest zawarcie umowy przewozu,

które następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu.

Z chwilą zawarcia umowy przewozu pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu

uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu jest obowiązany

skasować /aktywować bilet.KONTROLER BILETÓW

Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

uprawnione są osoby upoważnione przez Zleceniodawcę.
IDENTYFIKATOR

Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w

widocznym miejscu.


Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:

  • nazwę przewoźnika;
  • zdjęcie kontrolera;
  • numer identyfikacyjny kontrolera;
  • okres ważności;
  • zakres upoważnienia;
  •  pieczęć i podpis wystawcy;
  •  hologram.

WZÓR IDENTYFIKATORA DLA KONTROLERA BILETÓW

 

WZÓR IDENTYFIKATORA DLA PRAKTYKANTA

ROZPOCZĘCIE KONTROLI


Kontrola biletów rozpoczyna się podstawowo po odjeździe z przystanku po czasie, w którym wsiadający

pasażerowie mieli możliwość skasowania biletów.

Kasowniki w trakcie kontroli są blokowane. Zasadniczo następuje zablokowanie wszystkich

kasowników, 
możliwe jest zablokowanie jednego, dwóch lub więcej kasowników. Skasowanie biletów w tym

czasie jest niemożliwe. 

Bilet  skasowany w czasie kontroli jest nieważny
.
DOKUMENTY PRZEWOZU


Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać w trakcie przejazdu pojazdami ważny bilet lub dokument

uprawniający do bezpłatnych przejazdów. W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą 50% pasażer

zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych. Na żądanie

kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany okazać bilet oraz dokumenty, 
o których mowa wyżej, w sposób

umożliwiający odczytanie danych zawarty w 
dokumencie.
KONTROLA BILETÓW


Weryfikacja ważności biletów odbywa się przez przyłożenie do czytnika przeciągnięcie przez szczelinę służącą do

odczytu danych w urządzeniu kontrolerskim/ocenę wzrokową przez kontrolera w zależności od formy

nośnika. 
Podczas kontroli biletów imiennych kontroler porównuje zgodność wizerunku osoby okazującej bilet ze

zdjęciem na awersie karty, które powinno przedstawiać tę właśnie osobę.

OPŁATA DODATKOWA / ZNIŻKI / WEZWANIE DO ZAPŁATY


W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler

nakłada na pasażera wezwanie do zapłaty - opłatę dodatkową. 

 

Osobom które nie uregulowały zobowiązania na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.poz. 121, z późn. zm.1) zostaną doliczone do wartości opłaty dodatkowej odsetki ustawowe oraz zostaną wobec tych osób prowadzone czynności opisane w zakładce windykacja.

      


W każdym w wyżej wymienionych przypadkach kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego

stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe nie upoważnia pasażera do

kontynuowania jazdy tym pojazdem, w którym została nałożona. 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA KONTROLERA

 

W przypadku nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości celem wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej:
1) Kontroler biletów ma prawo ująć pasażera, a następnie niezwłocznie przekazać go Policji lub innym organom porządkowym, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

 


2) Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych Pasażer zobowiązany jest

pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym miejscu wskazanym przez kontrolera;3) Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty poświadczające ulgowe bądź

bezpłatne przejazdy w przypadku podejrzenia ich podrobienia lub przerobienia.

PRZEPISY KARNEDz.U.2015.0.915 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Art. 87 a - Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku

odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu,

umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

.
© Copyright PUH ROMA